• Schmalz真空吸盘PFYN 5 NBR-55 M5-IG

施迈茨Schmalz扁平吸盘PFYN VU1

多班制运转及循环周期短的工况

搬运表面带油膜的金属薄板如汽车工业、纸板和木板

搬运表面极其粗糙或者重载型的工件

施迈茨Schmalz扁平吸盘PFYN为单密封唇,由吸盘垫PFG 特种聚氨酯VU1材质和连接头组成。

吸附面积直径15mm至95mm

PFYN VU1系列型号表


PFYN 15 VU1-72 - - 10.01.01.00556 10.01.01.00557

PFYN 30 VU1-72 - - 10.01.01.00550 10.01.01.00558

PFYN 50 VU1-72 10.01.01.00521 10.01.01.00547 - -

PFYN 60 VU1-72 10.01.01.00608 10.01.01.00609 - -

PFYN 80 VU1-72 10.01.01.00522 10.01.01.00524 - -

PFYN 95 VU1-72 10.01.01.00523 10.01.01.00525 - -

PFYN 15 VU1-72 PFG 15 VU1-72 N005 10.01.01.00555

PFYN 30 VU1-72 PFG 30 VU1-72 N007 10.01.01.00549

PFYN 50 VU1-72 PFG 50 VU1-72 N011 10.01.01.00424

PFYN 60 VU1-72 PFG 60 VU1-72 N011 10.01.01.00606

PFYN 80 VU1-72 PFG 80 VU1-72 N012 10.01.01.00426

PFYN 95 VU1-72 PFG 95 VU1-72 N012 10.01.01.00430


Schmalz真空吸盘PFYN 5 NBR-55 M5-IG

  • 品牌: Schmalz
  • 型号: PFYN 5 NBR-55 M5-IG
  • 库存状态: 有库存

标签: Schmalz真空吸盘PFYN 5 NBR-55 M5-IG