• Schmalz真空吸盘FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG

施迈茨Schmalz波纹吸盘FSGA圆形

Schmalz真空吸盘、施迈茨真空吸盘

搬运易碎易损型工件 如电子元件、注塑件等

搬运表面平整或不平整的工件 如纸箱、管材等


坚固耐磨的1.5折波纹吸盘FSGA为单密封唇 由1.5折吸盘垫FGA和连接头组成

所有吸盘的接头均为直插式接头

直径25mm及以上的吸盘,底部带有支撑结构


适合不同尺寸和形状的工件

对曲面和不平整工件有很强的适应性

补偿工件高度差异 接触工件时有良好的缓冲性能

告诉运动时 具有极强的水平和横向抓取力

搬运薄壁工件不会产生永久变形


FSGA 11 G1/8-AG 10.01.06.01226 10.01.06.00408 10.01.06.00075 10.01.06.00085

FSGA 11 G1/8-IG 10.01.06.01232 10.01.06.00407 10.01.06.00061 10.01.06.00068

FSGA 11 M5-AG 10.01.06.01227 10.01.06.00406 10.01.06.00076 10.01.06.00086

FSGA 14 G1/8-AG 10.01.06.00932 10.01.06.00387 10.01.06.00381 10.01.06.00384

FSGA 14 G1/8-IG 10.01.06.00948 10.01.06.00386 10.01.06.00380 10.01.06.00383

FSGA 14 M5-AG 10.01.06.00933 10.01.06.00385 10.01.06.00379 10.01.06.00382

FSGA 16 G1/8-AG 10.01.06.01228 10.01.06.00411 10.01.06.00077 10.01.06.00087

FSGA 16 G1/8-IG 10.01.06.01233 10.01.06.00410 10.01.06.00062 10.01.06.00069

FSGA 16 M5-AG 10.01.06.01229 10.01.06.00409 10.01.06.00078 10.01.06.00088

FSGA 20 G1/8-AG 10.01.06.00936 10.01.06.00396 10.01.06.00390 10.01.06.00393

FSGA 20 G1/8-IG 10.01.06.00952 10.01.06.00395 10.01.06.00389 10.01.06.00392

FSGA 20 M5-AG 10.01.06.00937 10.01.06.00394 10.01.06.00388 10.01.06.00391

FSGA 22 G1/8-AG 10.01.06.01230 10.01.06.00414 10.01.06.00079 10.01.06.00089

FSGA 22 G1/8-IG 10.01.06.01234 10.01.06.00413 10.01.06.00063 10.01.06.00070

FSGA 22 M5-AG 10.01.06.01231 10.01.06.00412 10.01.06.00080 10.01.06.00090

FSGA 25 G1/8-AG 10.01.06.00940 10.01.06.00405 10.01.06.00399 10.01.06.00402

FSGA 25 G1/8-IG 10.01.06.00956 10.01.06.00404 10.01.06.00398 10.01.06.00401

FSGA 33 G1/4-AG 10.01.06.00941 10.01.06.00330 10.01.06.00081 10.01.06.00091

FSGA 33 G1/4-IG 10.01.06.00957 10.01.06.00415 10.01.06.00064 10.01.06.00071

FSGA 43 G1/4-AG 10.01.06.00942 10.01.06.00418 10.01.06.00082 10.01.06.00092

FSGA 43 G1/4-IG 10.01.06.00958 10.01.06.00417 10.01.06.00065 10.01.06.00072

FSGA 53 G1/4-AG 10.01.06.00943 10.01.06.00326 10.01.06.00083 10.01.06.00093

FSGA 53 G1/4-IG 10.01.06.00977 10.01.06.00419 10.01.06.00066 10.01.06.00073

FSGA 63 G1/4-AG 10.01.06.02476 10.01.06.00687 10.01.06.00685 10.01.06.00686

FSGA 63 G1/4-IG 10.01.06.02477 10.01.06.00693 10.01.06.00691 10.01.06.00692

FSGA 78 G1/4-AG 10.01.06.02478 10.01.06.00340 10.01.06.00084 10.01.06.00094

FSGA 78 G1/4-IG 10.01.06.02479 10.01.06.00421 10.01.06.00067 10.01.06.00074

FGA 11 10.01.06.01247 10.01.06.00423 10.01.06.00095 10.01.06.00098

FGA 14 10.01.06.00868 10.01.06.00372 10.01.06.00370 10.01.06.00371

FGA 16 10.01.06.01248 10.01.06.00424 10.01.06.00096 10.01.06.00099

FGA 20 10.01.06.00870 10.01.06.00375 10.01.06.00373 10.01.06.00374

FGA 22 10.01.06.01249 10.01.06.00425 10.01.06.00097 10.01.06.00100

FGA 25 10.01.06.00872 10.01.06.00378 10.01.06.00376 10.01.06.00377

FGA 33 10.01.06.00873 10.01.06.00426 10.01.06.00130 10.01.06.00126

FGA 43 10.01.06.00874 10.01.06.00427 10.01.06.00131 10.01.06.00127

FGA 53 10.01.06.00875 10.01.06.00428 10.01.06.00132 10.01.06.00128

FGA 63 10.01.06.02473 10.01.06.00690 10.01.06.00688 10.01.06.00689

FGA 78 10.01.06.02474 10.01.06.00429 10.01.06.00133 10.01.06.00129

FSGA 11 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -

FSGA 11 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731

FSGA 14 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -

FSGA 14 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731

FSGA 16 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -

FSGA 16 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731

FSGA 20 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -

FSGA 20 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731

FSGA 22 M5 SA-NIP N016 M5-AG 10.01.06.00123 - -

FSGA 22 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731

FSGA 25 G1/8 SA-NIP N016 G1/8-AG 10.01.06.05735 SA-NIP N016 G1/8-IG 10.01.06.05731

FSGA 33 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066

FSGA 43 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066

FSGA 53 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066

FSGA 63 G1/4 SA-NIP N018 G1/4-AG 10.01.06.01065 SA-NIP N018 G1/4-IG 10.01.06.01066

FSGA 78 G1/4 SA-NIP N019 G1/4-AG 10.01.06.01959 SA-NIP N019 G1/4-IG 10.01.06.01960

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01226

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01232

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 M5-AG  High temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01227

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00932

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00948

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 M5-AG High temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00933

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01228

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01233

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 M5-AG  High temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01229 

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00936

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00952

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 M5-AG  High temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00937 

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01230

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01234

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 M5-AG High temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.01231  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00940

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00956

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00941

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00957

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00942

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00958

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00943

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.00977

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.02476

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.02477

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-AGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.02478

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-IGHigh temp material HT1 60±5ShA 10.01.06.02479

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00075

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00061

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 M5-AG  Perbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00076  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00381

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00380

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 M5-AG Perbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00379  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00077

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00062

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 M5-AG  Perbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00078  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00390

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00389

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 M5-AG  Perbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00388 

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00079

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00063

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 M5-AG Perbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00080  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00399

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00398

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00081

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00064

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00082

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00065

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00083

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00066

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00685

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00691

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-AGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00084

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-IGPerbunan NBR 55±5ShA 10.01.06.00067

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00408

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00407

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 M5-AG  Natural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00406  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00387

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00386

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 M5-AG Natural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00385  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00411

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00410

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 M5-AG  Natural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00409 

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00396

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00395

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 M5-AG  Natural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00394  

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00414

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00413

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 M5-AG Natural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00412 

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00405

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00404

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00330

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00415

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00418

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00417

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00326

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00419

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00687

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00693

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-AGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00340

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-IGNatural Rubber NK 45±5ShA 10.01.06.00421

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00085

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 G1/8-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00068

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 11 M5-AG  Silicone SI 55±5ShA 10.01.06.00086

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00384

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 G1/8-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00383

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 14 M5-AG Silicone SI 55±5ShA 10.01.06.00382

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00087

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 G1/8-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00069

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 16 M5-AG  Silicone SI 55±5ShA 10.01.06.00088

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00393

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 G1/8-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00392

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 20 M5-AG  Silicone SI 55±5ShA 10.01.06.00391

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00089

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 G1/8-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00070

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 22 M5-AG Silicone SI 55±5ShA 10.01.06.00090

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00402

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 25 G1/8-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00401

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00091

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 33 G1/4-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00071

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00092

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 43 G1/4-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00072

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00093

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 53 G1/4-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00073

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00686

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 63 G1/4-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00692

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-AGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00094

德国 Schmalz施迈茨 真空吸盘 FSGA 78 G1/4-IGSilicone SI 55±5ShA 10.01.06.00074


Schmalz真空吸盘FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG

  • 品牌: Schmalz
  • 型号: FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG
  • 库存状态: 有库存

标签: Schmalz真空吸盘FSGA 78 NBR-55 G1/4-IG